4 นักษัตรสุดเฮง เ รื่ อ งโชคลาภเ งิ นทอง ปีทอง 2564

4 นักษัตรสุดเฮง เ รื่ อ งโชคลาภเ งิ นทอง ปีทอง 2564

อ.คฑา ชินบัญชร เปิด๑วงชะตาปี พ.ศ. 2564 กับนักษัตรที่๑วงดีมีโชคลาภ มีเกณฑ์ร่ำราย โดยเผยทั้งด้านโชคลาภ เ งิ นทอง การงาน สุขภาพ รวมไปถึงด้านความรัก ได้แก่คนที่เกิ ดปีนักษัตรดังต่อไปนี้

๑วงชะตาคนปีชวด

๑วงชะตาของคนเกิ ดปีชวดประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเ งิ นทอง มีทั้งลาภตรงกับลาภลอย นอกจากงานประจำให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้านการลงทุ นก็จะทำกำไ ร อย่างงาม เพียงแต่ระหว่างที่ดำเนินการอาจมีเห ตุให้ เ สี ยทรั พย์ ประการสำคัญคือรั กษ าความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล จึงจะหลี กเลี่ย งจากการเกิ ดค ดีควา ม

สุขภาพร่ า งกาย เนื่องจากดาวแห่งการเจ็ บป่ว ยเล็ งชีวิ ต จึงต้องดูแลตัวเอง ตลอดจนสมาชิกในบ้าน อาจมีเห ตุให้ต้องผ่ าตั ด ท่านที่มีโรคเ รื้อ รั งควรไปตรวจสุ ขภา พ อย่าปล่อยให้ยืดเ ยื้ อเรื้ อรั ง ไม่ควรออกเดินทางไกล ไม่ไปร่วมงานศພ ขึ้นรถลงเรือให้ร ะ วั ง อาจเกิ ดอุ บั ติเห ตุทางน้ำได้

เ รื่ อ งราวความรัก มีดาวดอกท้อใหม่ปรากฏขึ้น แต่กลัวว่าจะเข้ากันไม่ได้ เกิ ดการกระท บกระทั่ ง จนถึงขั้นแย กทา งกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านที่ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจ ควรปรับปรุงข้อนี้เ สี ยก่อน

๑วงชะตาคนปีขาล

๑วงชะตาของคนเกิ ดปีขาลประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเ งิ นทอง มีลาภผลบริบูรณ์ เหมาะกับการร่วมทุนกับเพ ศชา ย การลงทุนในหุ้นจะได้รับผ ลตอบแท น แต่ต้องร ะ วั งกั บดั กทางการเ งิ น การหลอกลวงต้ มตุ๋ น หรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสร้างปั ญห าความเดือ ดร้อ นให้

สุขภาพร่ า งกาย ตำราบางเล่มบอกว่าคนปีขาลมีปั ญห าด้านสุ ขภา พ จึงต้องดูแลร่ า งกา ยเป็นพิเศษ อย่าให้ล้ มหมอนนอนเสื่อ ควรหลีกเลี่ยงไม่ไปเยี่ยมคนป่ ว ย หรือไปร่วมงานสวดอภิธรรมศພ ไม่ยุ่งกับเ รื่ อ งของคนอื่น เวลาขับขี่ยวดย านพาหนะต้องตั้งอยู่ในความไม่ป ระมา ท

เ รื่ อ งราวความรัก ดาวอั้งล้วงหรือนกวิเศษสีแดงส่องชีวิ ต เ รื่ อ งของความรักจึงสดใสกว่าคนปีนักษัตรอื่น ถ้าท่านมีคนรักอยู่แล้วคงได้ครองคู่อยู่ร่วม ซึ่งหากในบ้านจัดงานมงคลจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการงาน

๑วงชะตาคนปีวอก

๑วงชะตาของคนเกิ ดปีวอกประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเ งิ นทอง นอกจากการงานดีการเ งิ นก็ดีด้วย ไม่ว่าลาภตรง ลาภลอยล้วนผ่านเข้ามา ถึงแม้เกิ ดความเ สี ยหา ย แต่ก็ไม่มาก ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอย า กแนะนำให้บริจาคเ งิ นให้กับสถานสงเครา ะห์คนชรา หรือสถานเลี้ย งเด็กกำพ ร้า กุศลผลบุญจะช่วยให้ดียิ่ง ขึ้นไป

สุขภาพร่ า งกาย สุขภาพแข็งแรงพอใช้ แม้มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหา ยใจ และการทำงานของปอ ด ก็ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าตรา กต รำทำงานหนัก และเวลาออกเดินทางไกลร ะ วั ง อาจเกิ ดอุบั ติเห ตุ

เ รื่ อ งราวความรัก ดาวฟ้ามงคลส่องชีวิต หมายความว่าท่านมีชีวิตรักที่สดชื่น ท่านที่เป็นโสดเข้าสู่ช่วงชะตาดอกท้อ มีเ รื่ อ งราวที่น่ายินดี แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อาจมีปาก เ สี ย งกับคนรัก อย่าให้ข้อพิพา ทเล็ก น้อย มากระทบสัมพั นธ์รักของท่าน

๑วงชะตาคนปีระกา

๑วงชะตาของคนเกิ ดปีระกาประจำปี พ.ศ. 2564 โชคลาภเ งิ นทอง มีเ งิ นทองบริบูรณ์ นอกจากลาภตรงแล้วยังมีลาภลอยพอประมาณ ท่านยังควรสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล บวกกับฝีไม้ลายมือของตัวท่าน จะหนุนส่งให้ท่านได้รับโชคลาภอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

สุขภาพร่ า งกาย ดาวร้า ยเสือขาวเ ล็ งชีวิ ต เวลาคบเพื่อนต้องร ะ วั ง เพื่อนฝูงอาจสร้างความเดือ ดร้อ นให้ ทั้งไม่เหมาะกับการเดินทางไกล อิ ทธิพ ลของดาวเจ้าแห่งลมบ่งบอกว่าอาจเกิ ดอุ บั ติเห ตุ ไม่ควรขับรถเร็วเกินไป ขณะที่ดาวพู้ติ้มหรือลอยจมเล็ งชีวิ ต หมายความว่าอาจเกิ ดอุ บั ติ ภั ยทางน้ำ ไม่ควรว่ายน้ำทะเลลึก หรือว่าดำน้ำเพียงลำพัง

เ รื่ อ งราวความรัก ปีชวดที่ผ่านมาคนปีระกามีดอกท้อเบ่งบาน พอเข้าสู่ปีฉลูสีสันความรักจืดจางลง ถ้าท่านยังเป็นโสดคงต้องใช้ความพย าย าม มากกว่านี้ จึงจะหลุดพ้นจากขบวนหนุ่มโสดสาวโสดได้