การบินไทย เพิ่มเกณฑ์ประเมิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า น.ต. อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย ได้ลงนามในประกาศฝ่ายปฏิบัติการที่ 003/2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่จะปฏิบัติการบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยระบุว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลงบางส่วน รวมถึงจำนวนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินและการพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ฝ่ายบริการบนเครื่องบินได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและพิจารณาพนักงานต้อนรับฯ

ที่จะปฏิบัติหน้าที่การบินตามโครงสร้างใหม่ของบริษัท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น มีสาระสำคัญเรื่องเกณฑ์การประเมินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือแอร์โฮสเตส และสจวร์ด โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ วินัย การแต่งกาย พฤติกรรม การขาดงาน และการรักษาชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี นับจากปี 2562 ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อองค์กร โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือตามประกาศบริษัท ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ มีกำหนดเกณฑ์ประเมินเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ ได้แก่

1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบิน)

2. ดัชนีมวลกาย (BMI หรือค่าความหนาของ ร่ า ง ก า ย ซึ่งใช้ในการประเมินภาวะ อ้  ว  น  หรือ ผ  อ  ม ในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป) ต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนด คือ ชายไม่เกิน 27.5 หญิงไม่เกิน 25

เวลานี้กำลังเปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร รอบที่ 2 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก คาดว่าสิ้นปีนี้จะเหลือพนักงานการบินไทยประมาณ 1.3-1.5 หมื่นคน ทำให้การบินไทยเป็นองค์กรที่จิ๋วแต่แจ๋วมากขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ สายการบินเอกชนคุณภาพสูงที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Private High Quality Full Service) คาดว่าภายในปี 67 จะเริ่มเห็นว่าการบินไทยอาจมีกำไร