ใบขับขี่ โฉมใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพโฉมใหม่ของใบขับขี่ โดยระบุข้อความว่า โฉมใหม่ “ใบขับขี่” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ. 2564 โดยปรับให้ใบขับขี่เป็นไปตามการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1964 ส่วนใบอนุญาตที่ออกไปก่อนหน้านี้ ก็ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

โพสต์ดังกล่าว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 52 ง วันที่ 9 มีนาคม 2564 มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ลงนาม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

ประกาศดังกล่าว มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถฉบับที่ใช้อยู่ โดยจากนี้ไป ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 (9) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ ให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับใบขับขี่เดิมที่ออกไปก่อนหน้านี้ ก็ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

โพสต์ดังกล่าว