ด่วน มท.สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัด

จากสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ในช่วงวันที่ 7 – 13 มีนาคม 2564 ได้มีการตรวจพบผู้ติดบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก

วันนี้ (16 มี.ค. 2564) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ในพื้นที่ตลาดรวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ทั่วประเทศ

โดยในการเข้าใช้บริการตลาดและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ต้องจัดให้มีทางเข้าออกพื้นที่ทางเดียว พร้อมกำชับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T คือ Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และ Thai Cha na ใช้แอปไทยชนะหรือหมอชนะอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ให้แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และพิจารณาสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สนับสนุนการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการกำกับให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการโดยเคร่งครัด

ประกาศดังกล่าว