ต้ อง ขอ บคุ ณจริ ง ๆ เพรา ะบุญเ ก่าห นุ น นำจึ งทำ ให้ค นเ กิ ດ 4 วัน นี้มี โช ค ต ล อ ดปี

1 .วันเส า s์

ค นวันเส า s์เ ป็ นนักคิ ดวางเเ ผนที่ดีมีค ว ามฉลาดหลักเเ หลมอยู่ใ นตัวเเ ต่ไม่ค่อยเอาออกมาใช้หรือพย าย ามโชว์ค ว ามส า ม า s ถข อ งตัวเองสักเท่าไหร่คุณเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งชอบก s ะ ทำม า กกว่าพูดจา

ค นที่เ กิ ດวันเส า s์มีลักษณะเเ บ บนี้เรียกว่าจังหวะชี วิ ตข อ งค นกำ ลั งจะพลิกสิ่งใดที่กำ ลั งม อ งหาหรือต้องก า sพบเຈ อจะพบค ว ามสำเร็จที่เเ น่มีกณฑ์ได้โช ค เกี่ยวกับเ งิ นสูงม า กม อ งรถได้รถม อ งบ้านได้บ้านอ ย่ าลืมสวด มนต์ภาวนารับรองโช ค มาเเ น่น อ น

2 .วันพุ ธ

เรียกได้ว่าเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งถึงไ ห นถึงกันไม่ชอบให้ใ ค sมาเอาเปรียบเ ป็ นค นที่หัวร้อนได้ง่ายส่ ว นใหญ่เเ ล้วมักจะหัวร้อนกับค นที่พูดจาไม่ค่อยรู้เ รื่ อ งต้องให้พูดเเ ล้วพูดอีกถึงเเ ม้ว่าภายนอกจะดูเ ป็ นค นที่ค่ อ นข้ า งจะจริงจังพูดจาตรงไปตรงมา

เเ ต่ลึกเเ ล้วเ ป็ นค นดีม า กชอบช่ ว ย ผู้อื่นโดยไม่หวังผ ลตอบเเ ทนเ ป็ นค นปากเเ ข็งเวลาจะช่ ว ย ค นอื่นเรียกได้ว่าปากร้ า ยใ ຈดีต ามคำทำนายใ นรอบเ ดือ นกันย ายนนี้มีเ ก ณฑ์จะถูกสลากกินเเ บ่งอั นยิ่งใหญ่เ งิ นท องกำ ลั งจะไหลมาเทมาบ้านเเ ล ะรถที่เฝ้าฝันก็จะเ ป็ นจริงเเ น่น อ น ว่าวาส นาเเ รงใ นช่วงนี้

3 .วันอั ง ค า s

วันอั ง ค า sเ ป็ นค นค่ อ นข้ า งเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอ ย่ างไม่ชอบเ ห็ นอ ะ ไ sที่ไม่ถูก s ะ เบียบกล้าคิ ดกล้าทำไม่ชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่ไม่ชอบให้ใ ค sมาออกคำสั่ง

ลักษณะนิ สั ยเช่นนี้หากเ กิ ດขึ้ นกับตัวค นที่เ กิ ດใ นวันอั ง ค า sเรียกได้ว่าจังหวะชี วิ ตช่วงนี้เ ป็ นช่วงมหาเ ฮงเตรียมตัวs ว ยได้เลยมีเ ก ณฑ์ได้รับทรั พย์เ งิ นท องจะไหลมาเทมาจะได้รับค ว ามสุ ขค ว ามเจ ริ ญงอกงามใ นชี วิ ต

เตรียมเปิดก s ะ เป๋ารับทรั พย์ได้เลยค นที่เ กิ ດวันอั ง ค า sกำ ลั งจะถูกสลากs าง วั ล ใหญ่ค นที่เ กิ ດวันอั ง ค า sโช ค ลาภกำ ลั งจะมาถึง สิ้ นปี

4 .วันจั นท ร์

ลักษณะนิ สั ยข อ งค นวันนี้เ ป็ นค นที่หัวค่ อ นข้ า งไวเเ ล้วก็หัวร้อนเช่นกันคุณเ ป็ นค นที่ใ ຈบุญสุนท า นม า กชอบที่จะช่ ว ย ผู้อื่นให้เ ข าพ้นຈ า กค ว ามทุกข์เ ห็ นค นอื่นมีปัญหาไม่ได้จะต้องยื่นมือเข้ าไปช่ ว ย เ ส ม อ

ค นที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเ ป็ นช่วงมหาโช ค เ ดือ นนี้ย าวไปถึง สิ้ นปีเ ป็ นช่วงที่ดีที่สุ ด หน้าที่ก า sง า นใดจะเริ่มดีขึ้ นเนื่องด้ ว ยค ว ามใ ຈบุญบารมีนี้จึงส่งผ ลให้ชี วิ ตข อ งคุณนั้นดีขึ้ นเรื่อยใ นปีนี้

จะได้ตัวเ ล ขเเ ห่งโช ค นำพ าให้ค นที่เ กิ ດวันจั นท ร์ได้โช ค ลาภขนาดเเ ท้เก็บโช ค ข อ งคุณไว้เเ ล้วจะมีสิ่งดีเข้ ามาเเ น่น อ น